Privatumo politikos sutikimo forma
Šios dienos data: 21/07/2024

TAISYKLĖS

Aplikuodamas į atrankas / darbo pasiūlymus ar kitaip pateikdamas asmens duomenis kandidatas (jis / ji):

 1. Suteikia teisę „noriu personalo sprendimų grupei“ (UAB „Noriu darbo“, įmonės kodas 135070753) valdyti ir tvarkyti ir saugoti asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse;
 2. Turi teisę raštu atšaukti savo leidimą (UAB „Noriu darbo“) valdyti ir tvarkyti kandidato asmens duomenis bet kuriuo metu, taip pat raštu reikalauti sunaikinti kandidato asmens duomenis („būti pamirštam“), siųsdamas savo prašymą / reikalavimą registruotu paštu, adresu: K. Donelaičio g. 62, Kaunas arba el paštu vilnius@personalogrupe.lt. Toks sutikimo atšaukimas galioja tik į ateitį;
 3. Sutinka, kad personalo paieškos atrankos bendrovė UAB „Noriu darbo“ saugotų ir naudotų asmens duomenis taisyklėse nurodytais tikslais ir būdais. Jeigu sutikimuose nėra nurodyti konkretūs asmens duomenys, kurie bus saugomi ir naudojami, laikoma, kad sutikimas saugoti ir naudoti asmens duomenis duotas dėl visų asmens duomenų pateiktų tiek gyvenimo aprašyme (CV), tiek motyvaciniame laiške, tiek asmens duomenys atskleisti pokalbių metu, rekomendacijose ir tokie duomenys gali apimti, bet neapsiribos: vardu, pavarde, gyvenamąja vieta, telefono numeriu, el. pašto adresu, duomenimis apie įgytą išsilavinimą, darbovietes, įgytas patirtis ir kompetencijas, pageidaujamą gauti darbo užmokestį ir pan. susijusią informaciją, kurią atskleis ar kurią apie asmenį surinks UAB „Noriu darbo“ atrankų vykdymo, įdarbinimo ir / ar darbo paieškos tikslais;
 4. Suteikia teisę UAB „Noriu darbo“ valdyti, tvarkyti  ir saugoti asmens duomenis tokia apimtimi, kokia yra būtina su tikslu gauti informaciją apie darbo pasiūlymus, dalyvauti UAB „Noriu darbo“ vykdomose  personalo atrankose, jų vykdymo, vertinimo  ir darbo pasiūlymų teikimo tikslais,  kaip numatyta šiose Taisyklėse;
 5. Sutinka, kad, siekiant gauti jį/ją dominančius darbo pasiūlymus, apie kuriuos būtų informuotas telefonu, el. žinute ar kitu būdu, asmens duomenys būtų atskleisti potencialiems darbdaviams;
 6. Sutinka, kad   asmens duomenys būtų tvarkomi ir saugomi  iki asmens sutikimo atšaukimo, tikslu ateityje pasiūlyti kandidatūrą ir atskleisti  asmens duomenis potencialiems darbdaviams, t. y. su tikslu dalyvauti atrankose dėl laisvų darbo vietų, kad būtų įtrauktas/pakviestas  į UAB „Noriu darbo“ vykdomas atrankas;
 7. Sutinka, kad tiek personalo paieškos bendrovė, tiek potencialūs darbdaviai tikrintų  pateiktus duomenis, pavyzdžiui, susisiektų dėl rekomendacijų su atsakingais asmenimis, buvusiais darbdaviais, mokymo įstaigomis ir pan.;
 8. Patvirtina, kad supranta elektroninės erdvės riziką, kai UAB „Noriu darbo“ negarantuoja šios erdvės saugumo, sutinku, kad mano asmens duomenys potencialiems darbdaviams būtų siunčiami elektroniniu paštu ar perduodama kitu būdu;
 9. Sutinka tiek iš UAB „Noriu darbo“, tiek iš potencialaus darbdavio ateityje gauti darbo pasiūlymus ir informaciją apie laisvas darbo vietas, būti kviečiamas į organizuojamų atrankų pokalbius (testavimus, vertinimo, konsultacijų ir kitus), gauti darbo pasiūlymus, pakvietimus, priminimus ir atsakymus dėl UAB „Noriu darbo“ ir / ar trečiųjų asmenų organizuojamų atrankų pasiūlymus, kurie gali būti aktualūs;
 10. Suteikdamas teisę tvarkyti duomenis su tikslu dalyvauti personalo atrankose ir gauti darbo pasiūlymus, informaciją apie laisvas darbo vietas taip pat duoda leidimą susisiekti su asmeniu telefonu, SMS žinutėmis, elektroniniu paštu, naujienlaiškiais su darbo pasiūlymais, dėl darbo paieškos, dėl dalyvavimo atrankose, dėl testavimo, vertinimo, rekomendacijų teikimo, susitikimų organizavimo, konsultavimo ir dėl kitos  su personalo atrankomis  susijusios informacijos.
 
UAB „Noriu darbo“, tvarkydama asmens duomenis:
 
 1. Užtikrina asmens duomenų konfidencialumą ir vadovaujasi asmens duomenų apsaugos reikalavimais;
 2. Naudos asmens duomenis, vykdydama kandidatų atrankas potencialiems darbdaviams, neapsiribojant darbdaviu, į kurio siūlomą poziciją kandidatas pretendavo;
 3. Perduos potencialiems darbdaviams kandidato asmens duomenis;
 4. Neteiks asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais;
 5. Papildys surinkta papildoma informacija ir / ar kandidato patikslinta informacija, vertinimo, testavimo, užduočių atlikimo informacija;
 6. Esant kandidato raštiškam prašymui, sunaikins visus ar dalį tvarkomų asmens duomenų.
Kitos sąlygos:
 
 1. Kandidatų asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas ir nemokamas;
 2. Pateikdami savo duomenis, Jūs patvirtinate, kad jie yra tikslūs ir teisingi, o bendrovė nėra atsakinga už Jūsų perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą.
 3. Kandidatas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi; reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti tam tikrus tvarkymo veiksmus.
 4. Kandidatas prašymus dėl asmens duomenų, privalo pateikti raštu. Atsakymus į tokius kandidato paklausimus UAB „Noriu darbo“ stengsis pateikti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (dienų) nuo paklausimo ir visų reikalingų dokumentų iš Kandidato  gavimo dienos. Atsakymas pateikiamas kandidatui priimtina forma. Atsakymas kandidatui nemokamai pateikiamas 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus.
 5. UAB „Noriu darbo“ neteiks asmens duomenų ir paaiškinimų, jei kandidatas nepatvirtina savo tapatybės, prašo duomenų apie kitą asmenį, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais ribojančiais duomenų atskleidimą kandidatui.
 6. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles apie tai viešai paskelbdama svetainėje (wwww.personalogrupe.lt). Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo svetainėje dienos.
UAB „Noriu darbo“ apsaugos priemonės:
 
 1. Tvarkydami asmens duomenis siekiame, kad jie būtų saugūs, tinkamai laikomi ir saugomi.
 2. Asmens duomenų tvarkymui bei apsaugai nuo nesankcionuoto įsilaužimo ar neteisėto duomenų sunaikinimo, taikomos būtinos organizacinės ir techninės priemonės. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad kandidato informacija yra siunčiama interneto ryšiu, UAB „Noriu darbo“  negali garantuoti ir negarantuoja jokios kandidato perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, visiško saugumo.